روستاهای ملایر به تفکیک دهستان های شهرستان ملایر

روستاهای ملایر

روستاهای ملایر به تفکیک دهستان های شهرستان ملایر

روستاهای ملایر

همچنان ۲۸درصد از جمعیت ایران در ۶۸۰۰۰ نقطه روستایی ساکنند و در استان همدان نیز به دلیل فعالیت غالب کشاورزی و وابستگی به زمین درصد قابل توجهی از جمعیت در نواحی روستایی ساکن هستند.در بین شهرستان های استان همدان ملایر با دارا بودن ۲۲۱ روستای دارای سکنه بیشترین تعداد روستاها را دارا می باشد.

 

روستاهای ملایر  به تفکیک دهستان

المهدی

علی اباددمق

حسن ابادقوش بلاغ زیرابیه

حسین ابادشاملو

ده شاكر

كوسج خلیل

قلعه اقابیك /شوره زار

قشلاق ده نو

ده نوعلی اباد

زمان ابادمحمداباد

 

ترك شرقی

اسلام اباد

قشلاق قباد

توتل

علوی

خردمند

موسی بلاغی (موسی خان بلاقی )

حسن ابادعلوی

اوچ تپه

دشت اباد

طجرعلوی

 

حرم رودسفلی

حسین ابادناظم

خوش اباد جریا

ارته بلاغ

بلرتو

حسن كوسج

ده نواورزمان

كلیل اباد

قلعه كرتیل اباد

كرتیل اباد

كهریزحسین ابادناظم

هزارجریب

مالیچه

اسكنان

ایرانه

بهمن اباد

شریف ابادطجر

ناصح اباد

جیجان رود

 

حرم رودعلیا

امیراباد حرم اباد شیرین اباد
تپه نوشیجان گلدره علیا قلعه فتاحیه
توچقاز گنبد گلدسته
غیاث اباد مهراباد شوشاب
گلوشجرد حاجی اباد محمدی (سلطانیه )
شریف ابادقوزان نكیل اباد احمداباد
كركان یونجی

 

كمازان علیا

زنگنه علیا ده میانه گوشه كساوند
میشن زنگنه سفلی نهندر
احمدیه (احمدروغنی ) سیاچقا
كمازان كساوند
گلپراباد گنجدر

 

كمازان سفلی

پیهان بیاتان سفلی اشمیزان
چم بیدكرپه علیا بیاتان علیا
مصلحان (قلعه خلیفه ) بیدكرپه وسطی بیدكرپه سفلی
امامزاده خاتون طایمه پاتپه گونسبان
دره میانه علیا مهدویه (قلعه مهدئ خان ) تله جردسفلی
صدریه (سیردر) ارگس سفلی تله جردعلیا
ملیان ارگس علیا(قلعه رفیع ) دره میانه سفلی
علی اباد كیكله

 

كمازان وسطی

بیغش قاسم اباد سنگده
پیروز(پری ) پریان گرجایی
حمزه لوعلیا حمزه لوسفلی
موسیراباد(سیردرپری) ده چانه

 

ترک غربی

ینگی كند( دهنواسداله خان ) مكربی گوجك
علیجوق بوربور زمان اباد
قشلاق احمدویس داییلر كریم اباد
نجف اباد منگاوی محرا
شادكندی الفاوت نهنجه
كمری طاسبندی اشاق قلعه
چشمه پهن زاغه طاسبندی قدیمی

 

سامن

چقایی محموداباد اردكلو
حاجی اباد واشان امیرالامرا
كهكدان زرشگی پیرسواران
نازول ضرب علی حاجی خدر
وناو كمربنه سراب طجر
طجرسامن یونس فیروزاباد
قشلاق پیرحیاتی هریرز

 

موزاران

جوراب رضوانكده علمدارعلیا
بوركی علمدارسفلی عباسیه
دارچم ازناوله مرویل
داویجان فروز
سیبدر نامیله

 

جوکار

كندهلان گل شیر(افسریه ) ننج
نصرت اباد مبارك اباد بابارود
كسب خدری بیش اغاج
عشاق پیرمیشان چشمه پهن ننج
قوزان سنگ سفیدننج میرزابره

 

اورزمان

اورزمان دوریجان دره امیدعلی
تگرگی دهلق عباس اباد
حسن ابادابدر لولوهر میانزولان
مهدی اباد ابدر موداران

 

سفیدكوه

انوچ انجیره زاغه انوچ
سیاه كمر بهاره چشمه ساران
علی مرادخواه رحمن ابادانوچ گلدره انوچ

 

جوزان

جوزان چشمه قاضی توسك سفلی
كهریز خیراباد توسك علیا
گل گل كله بید قلعه جوزان
مانیزان قلعه باباخان
بابلقانی گماسا

 

كوه سرده

ازناو قره تگینی سالوك
بابارئیس محموداباد قجراب سفلی
امامزاده عبداله (خان اباد) ورچق قجراب علیا
سالاراباد گنجاب گولوند
سلطان اباد پیرخداوردی

 

 

مطالب مرتبط

 

 

 

About the author

پست‌های مرتبط

روش تمیز کردن مبل

روش تمیز کردن مبل

روش تمیز کردن مبل  اولین قدم برای مراقبت از مبل...

دستگاه برداشت گردو

دستگاه برداشت گردو (دستگاه گردوتکان یا شیکر) چیست؟

دستگاه برداشت گردو (دستگاه گردوتکان یا شیکر) برداشت محصول گردو...

آثار تاریخی ملایر

آثار تاریخی ملایر و جاذبه های گردشگری (توریستی) این شهر

آثار تاریخی ملایر آثار تاریخی ملایر : مسجد پارک این...